Benchmarkresultater for Paradigm Reference Signature SUB 1

Produsent: Paradigm (Canada)
Modell: Reference Signature SUB 1

Funksjonalitet

 • Innganger: Mono/LFE balansert (XLR) og stereo ubalansert (RCA) [RCA Mono/LFE på Høyre inngang]
 • Utganger: Ingen
 • AV/PÅ modus: AUTO eller TRIGGER
 • Volumregulering: MIN til MAX, samt senterstilling ("REF")
 • Delefilterfrekvens: 35-150 Hz, samt BYPASS
 • Fase: 0-180 grader
 • Innebygget EQ: PBK (inkludert) [autojustering i software]

Spesifikasjon

 • Kabinettype: Forseglet/trykkammer
 • Element: 6 stk 8 tommer
 • Oppgitt frekvensrespons: Ned til 12 Hz (DIN)
 • Forsterker: 1700 Watt (RMS) / 3400 Watt (peak)
 • Dimensjoner (BxDxH): 505mm X 455mm X 516mm
 • Vekt (netto): 49,4 kg
 • Utførelse: Svart pianolakk


Testkonfigurasjon

 • Grunnplansmålinger ved en avstand på 2 meter
 • AV/PÅ modus: AUTO
 • Volumnivå: Senterstilling ("REF")
 • Delefiltermodus: BYPASS
 • Fase: 0 grader
 • Innebygget-EQ: Ikke i bruk
 • Signal: Mono inn på XLR-inngangen


Testresultater

Frekvensrespons

Plottet under viser frekvensresponsen til Signature SUB 1 innenfor måleintervallet 15-240 Hz. Frekvensresponsen ved de forskjellige nominelle lydtrykksnivåene er vist i hver sin farge med 90 dB i mørkeblått, 95 dB i lyseblått, 100 dB i grønt, 105 dB i oransje og 110 dB i rødt. Grafene er plottet med 1/6 oktav glatting, hvilket er representativt for hvordan øre oppfatter responsen.

Målte frekvensdata i REW har en oppløsning på 1/96 oktav og det er disse, uglattede, dataene vi benytter ved tallfesting av en subwoofers målte frekvensrespons, samt ved tildeling av poeng for SPL-ytelse. Den uglattede frekvensresponsen til SUB 1 er vist i plottet under for hele måleintervallet.

Den målte frekvensresponsen til Signature SUB 1 ved de forskjellige lydtrykksnivåene er:

    15,9-173,3 Hz innenfor ±3 dB og ved 90 dB SPL
    15,9-174,5 Hz innenfor ±3 dB og ved 95 dB SPL
    16,8-175,7 Hz innenfor ±3 dB og ved 100 dB SPL
    23,9-165,5 Hz innenfor ±3 dB og ved 105 dB SPL
    33,9-164,8 Hz innenfor ±3 dB og ved 110 dB SPL

Nedre frekvens til SUB 1 oppgis av produsenten til 12 Hz i et typisk rom (dvs. med et standard rombidrag), noe grunnplansmålingene bekrefter vil kunne være mulig for lydtrykk til og med 100 dB SPL.

Plottet under viser den uglattede frekvensresponsen til SUB 1 innenfor testeintervallet 15-120 Hz. Grafen i hvitt indikerer hørbart område, dvs. at lydtrykket for en gitt frekvens må ligge over denne grafen for å være hørbart (ved 15 Hz må altså lydtrykket være ca. 88 dB for akkurat å kunne høres).

Legg merke til at kurvefasongen til de 3 laveste lydtrykksnivåene er bortimot identisk, og denne angir således frekvensgangen når suben ikke er begrenset på noe vis. For de nominelle lydtrykkene 105 og 110 dB SPL, så er nedre del av kurven preget av termisk kompresjon eller inngripen av en elektronisk beskyttelseskrets som begrenser lydnivået ved særdeles høye lydtrykk og lave frekvenser (for å beskytte suben mot overbelastning). Ved 105 dB SPL, så inntreffer den dynamiske kompresjonen ved cirka 50 Hz, mens den for 110 dB SPL inntreffer ved cirka 75 Hz.

For nominelle lydtrykk opptil 100 dB, så er frekvensresponsen til Signature SUB 1 nesten flat fra cirka 20 Hz og helt til 120 Hz (faktisk helt opptil 240 Hz som er øvre målefrekvens). For lydtrykk over dette nivået, så kan dynamisk kompresjon observeres i form av en fallende kurve. For frekvenser under cirka 19 Hz, så er avrullingen bortimot identisk for alle lydtrykk.

Tabellen under viser oppnådd poengskår for frekvensrespons (poengberegningsmetoden er beskrevet på hovedsiden for grunnplansmålinger). Merk at SUB 1 oppnår respektable 6,5 poeng i den krevende første oktaven.

Poengskår: 31,9 av 45 oppnåelige poeng (en skår over 22,5 poeng er å anse for meget bra).


Harmonisk forvrengning

Plottene under viser forvrengningsnivået (i relativt lydtrykk) til de forskjellige harmoniske komponentene (H2 til H10) som utgjør den totale harmoniske forvrengningen. Fundamentalen (H1) er normalisert til å ligge ved 0 dB og er vist i hvitt, mens grensen for akseptabel forvrengning (i henhold til CEA 2010 standarden) er vist i rosa.

Hver forvrengningskomponent er vist med en oppløsning på 1/96 oktav og forvrengningen ved de forskjellige nominelle lydtrykksnivåene er vist i hver sin farge med 90 dB i mørkeblått, 95 dB i lyseblått, 100 dB i grønt, 105 dB i oransje og 110 dB i rødt. Siden det tas 3 målinger ved hvert lydtrykksnivå, så er 3 stykk kurver pr. lydtrykksnivå tilgjengelig for kvalitetskontroll av målt harmonisk forvrengning, selv om det endelige plottet bare viser 1 av disse kurvene pr. lydtrykksnivå. Dette gjelder for alle de harmoniske komponentene (H2-H10).

Merk for øvrig at noen forvrengningsmålinger kan komme til å ligge under støygulvet i nivå og således være upålitelige, dvs. forurenset av støy. Dette inntreffer typisk når lydtrykket til fundamentalen (H1) er ekstra lavt (f.eks. p.g.a. betydelig avrulling ved lave frekvenser) og/eller når forvrengningsnivået er ekstra lavt. Dette er årsaken til at forvrengningen ved et nominelt lydtrykk på 90 dB i enkelte tilfeller kan fremstå som høyere enn den til 95 og 100 dB. Den reelle forvrengningen vil i slike tilfeller være lavere, men dette er ikke utslagsgivende i poengutmålingen så lenge forvrengningskomponentene for 90 dB ligger under grenseverdien. Om det motsatte skulle være tilfelle, så vil det bli foretatt en skjønnsmessig vurdering for å ivareta en mest mulig korrekt poengutmåling.


Av alle de målte forvrengningskomponentene, så er det kun 3. harmonisk forvrengning (H3) som går så vidt over anbefalt grenseverdi, og da for de 3 høyeste lydtrykksnivåene. Målingene av de ulike harmoniske forvrengningskomponentene til SUB 1 er med andre ord nær eksemplarisk.

Tabellen under viser oppnådd poengskår for harmonisk forvrengning (poengberegningsmetoden er beskrevet på hovedsiden for grunnplansmålinger).

Poengskår: 29,3 av 30 oppnåelige poeng (en skår over 22,5 poeng er å anse for svært bra).

Plottet under viser total harmonisk forvrengning (THD) i prosent av fundamental frekvens. THD er plottet med en oppløsning på 1/96 oktav og de ulike lydtrykksnivåene er vist i hver sin farge med 90 dB i mørkeblått, 95 dB i lyseblått, 100 dB i grønt, 105 dB i oransje og 110 dB i rødt.

Siden THD-kurven for 110 dB SPL (rød) er høyere enn 20% for frekvenser under 25 Hz, så oppnår SUB 1 ingen bonuspoeng for ekstra lav THD. THD er dog hele tiden under 25% for alle de 5 nominelle lydtrykksnivåene.


Gruppeforsinkelse

Gruppeforsinkelsen til Signature SUB 1 (lyseblå kurve) holder seg under en forsinkelse på 1 periode (grønn kurve) i hele det aktuelle frekvensområdet. Dette betyr i praksis at suben i stor grad vil holde følge med hovedhøyttalerne i et stereo eller surround oppsett.

Poengskår: 15 av 15 oppnåelige poeng.


Resonans

Vannfallet til SUB 1 er bortimot eksemplarisk, og store deler av frekvensområdet (40-120 Hz) er nede i 70 dB SPL (-25 dBr) allerede etter cirka 90 mS. Konklusjonen er derfor at det vibrasjonskansellerende, heksagonale, designet fungerer som tiltenkt.

Poengskår: 9,9 av 10 oppnåelige poeng.

Total poengskår: 85,6 av 100 oppnåelige poeng => svært bra ytelse :))

Paradigm Reference Signature SUB 1 kan vise til en svært god frekvensrespons og en harmonisk forvrengning innenfor kravene utfelt i CEA 2010 standarden (bortsett fra en liten overskridelse for 3. ordens harmonisk forvrengning ved høye lydtrykk), og Signature SUB 1 oppnår derfor en total poengsum som plasserer den helt i toppsjiktet av vår benchmarktesting.
Tilbake
© 2006-2022 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes