Benchmarkresultater for Paradigm Reference Studio SUB 12

Produsent: Paradigm (Canada)
Modell: Reference Studio SUB 12

Funksjonalitet

 • Innganger: Mono/LFE balansert (XLR) og stereo ubalansert (RCA) [RCA Mono/LFE på Høyre inngang]
 • Utganger: Ingen
 • AV/PÅ modus: AUTO eller TRIGGER
 • Volumregulering: MIN til MAX, samt senterstilling ("REF")
 • Delefilterfrekvens: 35-150 Hz, samt BYPASS
 • Fase: 0-180 grader
 • Innebygget EQ: PBK (tilleggsutstyr) [autojustering i software]

Spesifikasjon

 • Kabinettype: Forseglet/trykkammer
 • Element: 12 tommer
 • Oppgitt frekvensrespons: Ned til 16 Hz (DIN)
 • Forsterker: 1700 Watt (RMS) / 3400 Watt (peak)
 • Dimensjoner (BxDxH): 407mm X 546mm X 443mm
 • Vekt (netto): 39,9 kg
 • Utførelse: Svart pianolakk


Testkonfigurasjon

 • Grunnplansmålinger ved en avstand på 2 meter
 • AV/PÅ modus: AUTO
 • Volumnivå: Senterstilling ("REF")
 • Delefiltermodus: BYPASS
 • Fase: 0 grader
 • Innebygget-EQ: Ikke i bruk
 • Signal: Mono inn på XLR-inngangen


Testresultater

Frekvensrespons

Plottet under viser frekvensresponsen til Studio SUB 12 innenfor måleintervallet 15-240 Hz. Frekvensresponsen ved de forskjellige nominelle lydtrykksnivåene er vist i hver sin farge med 90 dB i mørkeblått, 95 dB i lyseblått, 100 dB i grønt, 105 dB i oransje og 110 dB i rødt. Grafene er plottet med 1/6 oktav glatting, hvilket er representativt for hvordan øre oppfatter responsen.

Målte frekvensdata i REW har en oppløsning på 1/96 oktav og det er disse, uglattede, dataene vi benytter ved tallfesting av en subwoofers målte frekvensrespons, samt ved tildeling av poeng for SPL-ytelse. Den uglattede frekvensresponsen til SUB 12 er vist i plottet under for hele måleintervallet.

Den målte frekvensresponsen til Studio SUB 12 ved de forskjellige lydtrykksnivåene er:

    17,8-239 Hz innenfor ±3 dB og ved 90 dB SPL
    18,0-239 Hz innenfor ±3 dB og ved 95 dB SPL
    23,4-239 Hz innenfor ±3 dB og ved 100 dB SPL
    32,3-240 Hz innenfor ±3 dB og ved 105 dB SPL
    34,3-240 Hz innenfor ±3 dB og ved 110 dB SPL

Nedre frekvens til SUB 12 oppgis av produsenten til 16 Hz i et typisk rom (dvs. med et standard rombidrag), noe grunnplansmålingene bekrefter vil kunne være mulig for lydtrykk oppimot 100 dB SPL.

Plottet under viser den uglattede frekvensresponsen til SUB 12 innenfor testeintervallet 15-120 Hz. Grafen i hvitt indikerer hørbart område, dvs. at lydtrykket for en gitt frekvens må ligge over denne grafen for å være hørbart (ved 15 Hz må altså lydtrykket være ca. 88 dB for akkurat å kunne høres).

Når det gjelder SPL-ytelse, så er frekvensgangen til SUB 12 fri for dynamisk kompresjon opptil et nominelt lydtrykksnivå på 95 dB SPL (kurvefasongen til 90 og 95 dB sveipet er m.a.o. identisk). For de nominelle lydtrykkene 100, 105 og 110 dB SPL, så er nedre del av kurven preget av termisk kompresjon eller inngripen av en elektronisk beskyttelseskrets som begrenser lydnivået ved særdeles høye lydtrykk og lave frekvenser (for å beskytte suben mot overbelastning). Ved 100 dB SPL, så inntreffer den dynamiske kompresjonen ved cirka 50 Hz, mens den for både 105 og 110 dB SPL inntreffer ved cirka 60 Hz.

For nominelle lydtrykk opptil 95 dB, så er frekvensresponsen til Studio SUB 12 nesten flat fra 19 Hz og helt opptil øvre frekvensgrense på 120 Hz. Frekvensresponsen kan dog ikke karakteriseres som helt flat i dette intervallet siden den ligger cirka 2 dB lavere i nivå fra 19 til 58 Hz enn fra 58 til 120 Hz.

For nominelle lydtrykk over 95 dB, så faller lydtrykket jevnt fra 58 Hz og ned mot 19 Hz. For et nominelt lydtrykk på 100, 105 og 110 dB, så er fallet på henholdsvis 7, 12 og 17 dB.

Avrullingen nedover i frekvens begynner for alvor ved 19 Hz og er bortimot identisk for alle lydtrykk.

Tabellen under viser oppnådd poengskår for frekvensrespons (poengberegningsmetoden er beskrevet på hovedsiden for benchmarking av subwoofere). Merk at SUB 12 oppnår bortimot full skår for oktav 3. Poengskåren for oktav 2 er heller ikke ille med 11 av 15 mulige poeng, mens en høy skår for oktav 1 naturlignok er en større utfordring.

Poengskår: 29,4 av 45 oppnåelige poeng (en skår over 22,5 poeng er å anse for meget bra).


Harmonisk forvrengning

Plottene under viser forvrengningsnivået (i relativt lydtrykk) til de forskjellige harmoniske komponentene (H2 til H10) som utgjør den totale harmoniske forvrengningen. Fundamentalen (H1) er normalisert til å ligge ved 0 dB og er vist i hvitt, mens grensen for akseptabel forvrengning (i henhold til CEA 2010 standarden) er vist i rosa.

Hver forvrengningskomponent er vist med en oppløsning på 1/96 oktav og forvrengningen ved de forskjellige nominelle lydtrykksnivåene er vist i hver sin farge med 90 dB i mørkeblått, 95 dB i lyseblått, 100 dB i grønt, 105 dB i oransje og 110 dB i rødt. Siden det tas 3 målinger ved hvert lydtrykksnivå, så er 3 stykk kurver pr. lydtrykksnivå tilgjengelig for kvalitetskontroll av målt harmonisk forvrengning, selv om det endelige plottet bare viser 1 av disse kurvene pr. lydtrykksnivå. Dette gjelder for alle de harmoniske komponentene (H2-H10).

Merk for øvrig at noen forvrengningsmålinger kan komme til å ligge under støygulvet i nivå og således være upålitelige, dvs. forurenset av støy. Dette inntreffer typisk når lydtrykket til fundamentalen (H1) er ekstra lavt (f.eks. p.g.a. betydelig avrulling ved lave frekvenser) og/eller når forvrengningsnivået er ekstra lavt. Dette er årsaken til at forvrengningen ved et nominelt lydtrykk på 90 dB i enkelte tilfeller kan fremstå som høyere enn den til 95 og 100 dB. Den reelle forvrengningen vil i slike tilfeller være lavere, men dette er ikke utslagsgivende i poengutmålingen så lenge forvrengningskomponentene for 90 dB ligger under grenseverdien. Om det motsatte skulle være tilfelle, så vil det bli foretatt en skjønnsmessig vurdering for å ivareta en mest mulig korrekt poengutmåling.

Av alle de målte forvrengningskomponentene, så er det kun H7 og H9 som overstiger sin grenseverdi (rosa graf). H7 er så vidt over anbefalt grenseverdi for de to høyeste nominelle lydtrykkene på 105 og 110 dB, mens H9 overstiger anbefalt grenseverdi mere tydelig enn H7. Dette er dog alt som er å utsette på SUB 12 når det gjelder forvrengning (m.a.o. ikke mye).

Tabellen under viser oppnådd poengskår for harmonisk forvrengning (poengberegningsmetoden er beskrevet på hovedsiden for benchmarking av subwoofere).

Poengskår: 26,8 av 30 oppnåelige poeng (en skår over 22,5 poeng er å anse for svært bra).

Plottet under viser total harmonisk forvrengning (THD) i prosent av fundamental frekvens. THD er plottet med en oppløsning på 1/96 oktav og de ulike lydtrykksnivåene er vist i hver sin farge med 90 dB i mørkeblått, 95 dB i lyseblått, 100 dB i grønt, 105 dB i oransje og 110 dB i rødt.

THD er under 15% for alle nominelle lydtrykk opp til 105 dB SPL. THD-kurven for 110 dB SPL (rød) kryper så vidt over 15%, og SUB 12 oppnår derfor 5 poeng i bonus for en THD under 20% ved et nominelt lydtrykk på 110 dB SPL.


Gruppeforsinkelse

Gruppeforsinkelsen til Studio SUB 12 (lyseblå kurve) ligger i det meste av frekvensområdet under 1 periode (grønn kurve). En markant økning i gruppeforsinkelse kan dog observeres rundt det som nok må være subwooferdesignets resonansfrekvens. Rundt denne frekvensen overstiger gruppeforsinkelsen 1,5 perioder (oransjefarget kurve). Frekvensintervallet med høy gruppeforsinkelse er dog så pass smalt at den negative effekten på poengsummen ikke blir veldig stor. Rent praktisk, så vil dog SUB 12 være noe treg rundt denne frekvensen i forhold til øvrige frekvenser fra suben og de fra hovedhøyttalerne i et stereo eller surround oppsett.

Poengskår: 12,4 av 15 oppnåelige poeng.


Resonans

Vannfallet til SUB 12 ser stort sett meget bra ut og store deler av frekvensområdet (40-120 Hz) er nede i 70 dB SPL (-25 dBr) etter cirka 100 mS. Dog gir designet til SUB 12 en utpreget resonans rundt 18-19 Hz, og siden nivået til resonansen er så pass høyt, så vil poengskåren til SUB 12 i denne testekategorien lide.

Med mindre vi har mottatt en modell med en atypisk feil, så bør Paradigm forbedre dempetiltakene av det vi antar er designets resonansfrekvens. De formildende omstendighetene er at resonansen ligger så lavt i frekvens at den i mindre grad merkes.

Poengskår: 3,4 av 10 oppnåelige poeng.

Total poengskår: 77,0 av 100 oppnåelige poeng => svært bra ytelse :))

Paradigm Reference Studio SUB 12 kan vise til en meget god frekvensrespons og en særdeles lav harmonisk forvrengning, og hadde det ikke vært for de identifiserte svakhetene ved resonansfrekvensen, så hadde Studio SUB 12 oppnådd en total poengskår nær toppen av benchmarkresultatene.
Tilbake
© 2006-2023 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes